Klasa 1 – j.angielski

Dzień dobry,
link na j. angielski od 20.grudnia 2021 r.

https://meet.google.com/eww-upqj-wwj

Monika Kalisz

 

 

Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów :

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III

Wymaganiach edukacyjne niezbędne do otrzymania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania:

Wymagania na poszczególne oceny w  kl 1