Klasa 4 – J.angielski

Dzień dobry,
link na j. angielski od 20 grudnia 2021 r.

https://meet.google.com/eww-upqj-wwj

Monika Kalisz

 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl 4

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach 4-6