Klasa 4 – Matematyka

Ocenianie na lekcjach matematyki

Informacja nauczyciela o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI

Wymagania edukacyjne

klasa_4_Katalog_wymagań