Klasa 4 – Przyroda

 

Link do lekcji zdalnych przyrody  /ssc-mxgx-jbg?authuser=0&hl=pl

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania przyrody Klasa 4 wymagania edukacyjne