Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania  biologii Klasa 8