Klasa4-informatyka

Informacje o:

  1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających ze zrealizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
  4. Zasady oceniania -informatyka klasy IV-VIII

Link do lekcji

Grupa I, Elżbieta Karwowska

meet.google.com/jbt-uqcd-apu

Adres:

elzbietaszkola011@gmail.com

 

Grupa II, Katarzyna Piątkowska-Sawczuk

https://meet.google.com/ddq-ygvf-tjw

Temat: Sprytne rysowanie

Załącznik z materiałami z zajęć: informatyka