Klasa6a-informatyka

Informacje o:

  1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających ze zrealizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
  4. Zasady oceniania -informatyka klasy IV-VIII