Klasa7b – Biologia

Link do lekcji zdalnych z biologii i chemii( taki sam)  /ssc-mxgx-jbg?authuser=0&hl=pl

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania biologii Klasa 7