Religia – kl. 2


Informacja nauczyciela o:
Link do religii zdalnej: xgg-tnmi-mcb
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
Kliknij dokument – System oceniania kl II SP 2013
                                 – Plan wynikowy ki II SP 2013