Religia – kl. 3


Religia 3.01.2022

Link do religii zdalnej: xgg-tnmi-mcb

 

Religia 2.11.21

meet.google.com/xgg-tnmi-mcb

Spotykamy się o godzinie  10.

 

 

Informacja nauczyciela o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
Kliknij dokument – Plan wynikowy kl III SP 2021
                                  – System oceniania kl III SP 2021